Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY (platné od 01.02.2023)

Tieto obchodné podmienky sú jediné platné a nahrádzajú všetky ostatné podmienky okrem predbežnej výslovnej a písomnej dohody, bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa (dodávateľa) a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Dodávateľom produktov je firma SAPPHIRE, s.r.o. so sídlom Mierová 27, 821 05 Bratislava zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1 vložka číslo: 115625/B. IČO: 46687904  DIČ: 2023524426

Vyhradzujeme si právo dočasne zmeniť niektoré opatrenia v obchodných podmienkach. Z tohto dôvodu je nutné prečítať si stanovené obchodné podmienky pri každej Vašej návšteve stránok e-shopu (ďalej len "stránky"). Tieto podmienky sú platné od chvíle ich uvedenia na stránky a nevzťahujú sa na zmluvy uzavreté pred týmto momentom. Každý nákup na našich stránkach spadá pod obchodné podmienky, ktoré sú platné v danom čase. Upozorňujeme Vás, že potvrdením Vašej objednávky bezpodmienečne prijímate obchodné podmienky, s ktorými ste sa vopred oboznámili.

1. Objednávka

Objednávať tovar je možné on-line priamo na stránkach elektronického obchodu 24 hodín denne. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v internetovom objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa vyžaduje uhradenie zásielky kupujúcim,  t.j. dobierkou, bankovým prevodom, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Po zaslaní objednávky predávajúci overí zaslané údaje a potvrdí prijatie objednávky e-mailom. 

2. Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje dodať:

• druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
• vystaviť a priložiť faktúru / blok z registračnej pokladnice ako daňový doklad.
• tovar primerane zabaliť a odoslať čo najskôr po obdržaní objednávky.


Predávajúci nezodpovedá za:

• oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou kupujúceho (prijímateľa)
• prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

3. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

• zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky, objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu.

4. Ceny

Nie sme platcovia DPH, preto všetky ceny tovarov v našom internetovom obchode sú konečné. V prípade zliav ceny tovarov sú znížené až v konečnej faktúre, ktorú kupujúci obdrží v zásielke spolu s tovarom. Ceny tovarov nie sú vrátane poštovného.


5. Dodacie podmienky a poštovné


Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne od záväzného potvrdenia objednávky, t.j. zvyčajne do 1-3 pracovných dní, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia.

Zásielky sú vždy odosielané prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. na dobierku alebo doporučene pri platbe bankovým prevodom. Zásielky s dodaním mimo SR sú zasielané po platbe vopred prevodom alebo po platbe kartou on-line. Dodanie zásielok mimo SR trvá približne 7 pracovných dní. 

V prípade neprevziatia zásielky, ktorá bola objednaná ako dobierka, má predávajúci právo vymáhať vzniknutú škodu na vyrobenom tovare a poštovnom od kupujúceho a to v hodnote 10€ za každú zásielku.

Kupujúci je povinný udať kompletnú adresu doručenia, číslo domu, bytu prípadne meno, ktoré je uvedené na poštovej schránke ak sa tam nenachádza meno zákazníka. V prípade neúplného alebo zlého udania doručovacej adresy náklady na opätovné odoslanie objednávky hradí objednávateľ.

Nárok na darček k objednávke zdarma má zákazník, ktorého hodnota objednaného tovaru je vo výške 40€ a viac. Do tejto hodnoty sa nezapočítava poštovné. Tj. pre získanie darčeka k objednávke je potrebné objednať tovar v minimálnej hodnote 40€.


6. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho:

• Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej vybavením zo strany predávajúceho. Po prijatí potvrdenia o vybavení objednávky nemôže už kupujúci stornovať objednávku.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

• objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť s kupujúcim (chybne uvedená e-mail adresa, telefónne číslo, nedostupnosť a pod.)

• tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci je povinný bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil za tovar, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

7. Vrátenie tovaru a odstúpenie od kúpnej zmluvy

Za odstúpenie od zmluvy sa považuje vrátenie tovaru v lehote na to určenej, alebo úplne neprevzatie tovaru v lehote, bez žiadosti o opätovné zaslanie. V prípade odstúpenia od zmluvy sa táto od začiatku ruší, preto kupujúci predávajúcemu a predávajúci kupujúcemu vrátia alebo si nahradia všetky vzájomne prijaté plnenia najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

Podľa § 12 ods. 5 zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa alebo tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť. 
Tovar zakúpený v elektronickom obchode môže kupujúci bez udania dôvodu vrátiť predávajúcemu do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
Kupujúci je povinný odstúpenie od zmluvy (vrátenie tovaru) oznámiť predávajúcemu, a to elektronicky na jeho e-mailovú adresu. Pri takomto odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru. Tovar je potrebné doručiť predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. 
Pokiaľ kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle tovar na vlastné náklady späť na adresu predávajúceho spolu s kópiou dokladu o kúpe, kde predávajúci bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. V prípade, ak je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave a obale, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.). Tovar je potrebné poslať späť  doporučeným listom alebo balíkom (podľa veľkosti objednávky), nie dobierkou!!! Dobierky nepreberáme!!! Pri odstúpení od zmluvy predávajúci do 14 dní vráti kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar. Všetky náklady na poštovné znáša kupujúci. Peniaze predávajúci vráti kupujúcemu len
na BANKOVÝ ÚČET, preto kupujúci oznámi predávajúcemu číslo svojho b. účtu mailom alebo ho uvedie na doklad, ktorý odošle spolu s vráteným tovarom. Ak bola objednávka uhradená prostredníctvom platobnej brány Shoptet Pay, platba bude vrátená prostredníctvom rovnakej brány naspäť na platobnú kartu. 
Kupujúci ma právo doporučenú zásielku od Slovenskej pošty a.s. neprevziať. V tom prípade sa predávajúcemu vráti zásielka po uplynutí úložnej doby (18 dní) na príslušnej pobočke Slovenskej pošty a.s. Ak kupujúci má záujem o opätovné odoslanie takejto zásielky,  je povinný po dohode s predávajúcim zaplatiť dodatočné náklady, ktoré predávajúcemu vzniknú s opätovným odoslaním zásielky. Takéto zásielky predávajúci opäť odošle, až po uhradení celej zásielky bankovým prevodom! (Dobierka už nie je možná!)

8. Reklamačný poriadok

Zodpovednosť predávajúceho

Pri predaji tovaru kupujúcemu, predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť a množstvo. Musí byť bez vád. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote. Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona o ochrane spotrebiteľa, Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a bezodkladné kontaktovanie kupujúceho o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu. Ak sa vyskytne na kúpenom tovare chyba, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za chyby tovaru (reklamovať ho). Predávajúci je povinný po preskúmaní rozhodnúť o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť reklamáciu tovaru do 30 dní po uplatnení reklamácie, pokiaľ sa nedohodne predávajúci so spotrebiteľom na dlhšej dobe (pri zložitejších riešeniach, alebo ak je tovar zo zahraničia a pod.). Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava, a o ktorých ho predávajúci informoval.

Oznámenie reklamácie predávajúcemu

Reklamáciu je kupujúci povinný uplatňovať výhradne písomnou formou, a to e-mailom. V reklamácii kupujúci uvedie číslo objednávky, číslo faktúry, názov výrobku, jeho katalógové číslo, popis vady a pokiaľ možno fotodokumentáciu.

Uplatnenie reklamácie počas záručnej doby.

Na tovar platí záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť prevzatím veci kupujúcim.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok.

Poškodenie tovaru počas jeho prepravy

Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v obalovom materiáli. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný vždy skontrolovať stav obalu a v prípade poškodenia obalu, skontroluje aj tovar. Ak kupujúci zistí mechanické poškodenie tovaru, tovar nepreberajte, ale spíšte s poštovným operátorom protokol o škode. Ak kupujúci zistí nekompletnosť dodávky, či mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné túto skutočnosť nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu. V prípade, že kupujúci zistí pri rozbalení výrobku zjavné vady alebo chýbajúce časti tovaru, nie je oprávnený až do vyriešenia reklamácie s vadným tovarom akýmkoľvek spôsobom nakladať.
Nenesieme zodpovednosť za dôsledky spôsobené oneskorením doručenia alebo stratou zásielky zavinených prepravcom, alebo nepredvídateľnou a neprekonateľnou prekážkou.

Riešenie reklamácie

A. Odstrániteľné chyby

Za odstrániteľné chyby sa považujú chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak sa reklamácia kupujúceho vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky alebo dielca, na ktorý bola poskytnutá záruka. Ak ide o odstrániteľné chyby, môže kupujúci požadovať:
• výmenu chybnej súčiastky alebo dielca, ak sa chyby týkajú iba súčiastky alebo dielca,
• výmenu tovaru, ak tento ešte nebol použitý.

V tomto prípade je kupujúci povinný zaslať reklamovaný tovar na adresu predávajúceho spolu s kópiou faktúry / bloku z registračnej pokladnici. Tovar bude vymenený / opravený podľa vzájomnej dohody kupujúceho s predávajúcim a odoslaný na adresu kupujúceho.

B. Neodstrániteľné chyby

Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže kupujúci požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný. Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany predávajúceho nie je možná, môže kupujúci požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky.

C. Vybavenie reklamácie poskytnutím zľavy

Ak kupujúci požiada o zľavu, môže byť reklamácia vybavená jej poskytnutím. Zľava na tovare je poskytovaná vtedy, ak sa jedná o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru.

D. Výmena tovaru v prípade objednania zlej veľkosti

Ak kupujúci požiada o výmenu tovaru v prípade, že si objednal chybnú veľkosť, tovar mu bude vymenený na náklady kupujúceho. V tom prípade kupujúci oznámi predávajúcemu výmenu tovaru vopred mailom. Následne zašle na adresu predávajúceho objednaný tovar spolu s poštovou známkou na spätné odoslanie výrobku. Tovar mu bude vymenený do 3 prac. dní.

9. Ochrana osobných údajov a ochrana spotrebiteľa
Predávajúci sa zaväzuje všetky osobné údaje, ktoré je povinný kupujúci uvádzať pri registrácii v elektronickom obchode, bezpečne uchovávať a spracovávať len pre účely v súvislosti s jeho prevádzkou a tieto neposkytovať tretím osobám, a to v súlade s platnými legislatívnymi normami.

 


 

PRÍLOHA Č. 1 - FORMULÁR PRE REKLAMÁCIU

Adresát:               

Uplatnenie reklamácie

Titul, meno a priezvisko:

 

Adresa bydliska:

 

E-mailová adresa:

 

Číslo objednávky a faktúry:

 

Dátum objednania:

 

Dátum prevzatia tovaru:

 

Tovar, ktorý je reklamovaný (názov a kód):

 

Popis a rozsah vád tovaru:

 

Ako zákazník predávajúceho požadujem, aby moja reklamácia bola vybavená nasledovným spôsobom:

 

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet (IBAN)/iným spôsobom

 

 

Prílohy:

Dátum:

Podpis:

 


 

 

PRÍLOHA Č. 2 - FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Adresát:                

Týmto vyhlasujem, že v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) odstupujem od Zmluvy:

Titul, meno a priezvisko:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Číslo objednávky a faktúry:

 

Dátum objednania:

 

Dátum prevzatia tovaru:

 

Tovar, ktorý vraciam (názov a kód):

 

Dôvod vrátenia tovaru:

 

Spôsob pre vrátenie prijatých finančných prostriedkov:

 

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet (IBAN)/iným spôsobom

 

 

 

Upozornenie pre spotrebiteľa: Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.

Dátum:

Podpis: