Reklamácie a vrátenie tovaru

 

Vrátenie tovaru a reklamácie

Podľa § 12 ods. 5 zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je: Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa alebo tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť. Tovar zakúpený v elektronickom obchode môže kupujúci bez udania dôvodu vrátiť predávajúcemu do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

Kupujúci je povinný odstúpenie od zmluvy aj reklamáciu oznámiť predávajúcemu, a to elektronicky na jeho e-mailovú adresu info@laskanasnurke.sk
 
Tovar je potrebné doručiť predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. 
Pokiaľ kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle tovar na vlastné náklady späť na adresu predávajúceho spolu s kópiou dokladu o kúpe. 
Tovar je potrebné poslať späť doporučeným listom alebo balíkom (podľa veľkosti objednávky), nie dobierkou, dobierky nepreberáme!
 
Adresa na odoslanie zásielky: 
 
SAPPHIRE, s.r.o.
Mierová 27
821 05 Bratislava
 

 

PRÍLOHA Č. 1 - FORMULÁR PRE REKLAMÁCIU

Adresát:               

Uplatnenie reklamácie

Titul, meno a priezvisko:

 

Adresa bydliska:

 

E-mailová adresa:

 

Číslo objednávky a faktúry:

 

Dátum objednania:

 

Dátum prevzatia tovaru:

 

Tovar, ktorý je reklamovaný (názov a kód):

 

Popis a rozsah vád tovaru:

 

Ako zákazník predávajúceho požadujem, aby moja reklamácia bola vybavená nasledovným spôsobom:

 

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet (IBAN)/iným spôsobom

 

 

Prílohy:

Dátum:

Podpis:

 


 

 

PRÍLOHA Č. 2 - FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Adresát:                

Týmto vyhlasujem, že v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) odstupujem od Zmluvy:

Titul, meno a priezvisko:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Číslo objednávky a faktúry:

 

Dátum objednania:

 

Dátum prevzatia tovaru:

 

Tovar, ktorý vraciam (názov a kód):

 

Dôvod vrátenia tovaru:

 

Spôsob pre vrátenie prijatých finančných prostriedkov:

 

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet (IBAN)/iným spôsobom

 

 

 

Upozornenie pre spotrebiteľa: Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.

Dátum:

Podpis: